Projekt kogeneracji w SPZOZ w Leżajsku

Realizacja inwestycji – kogeneracja z modernizacją systemu elektroenergetycznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku – studium przypadku

G BoxStan faktyczny przed inwestycją.
Poziom bezpieczeństwa energetycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku był niezadowalający, ponieważ układ rozdziału energii został wyeksploatowany i stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego znajdujących się tam obiektów. Szpital ponosił wysokie koszty z tytułu zużycia energii elektrycznej i cieplnej, stanowiące istotną pozycję w budżecie Placówki. Jednocześnie Szpital nie posiadał sprawnej automatyki systemu zasilania rezerwowego, co w przypadku awarii związanych z zanikiem dostaw energii było szczególnie dotkliwe i ryzykowne.
W związku z przeprowadzonym audytem systemu elektroenergetycznego zaproponowano następujące rozwiązania:

 • Modernizacja układu pomiarowego w rozdzielnicy SN 15kV z układem SZR.
 • Modernizacja rozdzielnicy głównej nN 0,4kV
 • Wymiana rozdzielnicy głównych nN 0,4kV zlokalizowanej w budynku głównym
 • Wymiana rozdzielnicy nN 0,4kV zlokalizowanej w przychodni specjalistycznej
 • Wymiana rozdzielnicy nN 0,4kV zlokalizowanej w budynku oddziału psychiatrii
 • Wymiana rozdzielnicy nN 0,4kV zlokalizowanej w budynku hydroforni
 • Wymiana rozdzielnicy nN 0,4kV zlokalizowanej w budynku kotłowni
 • Przygotowanie pomieszczenia agregatu do wstawienia nowej jednostki
 • Wymiana agregatu prądotwórczego na nowy
 • Instalacja w rozdzielnicach nN 0,4kV układów SZR zbudowanych na wyłącznikach
 • Modernizacja baterii kondensatorów w celu wyeliminowania opłat za ponadnormatywny pobór.
 • Przystosowanie układów pomiarowych do TPA
 • Budowa linii kablowych nN 0,4kV zakończonych złączami ZK OZE-1 i ZK-OZE-2 w celu przygotowania infrastruktury technicznej pod potencjalne przyłączenie odnawialnych źródeł energii tj. generatora wiatrowego o mocy znamionowej 80kW oraz paneli fotowoltaicznych o mocy przystosowanej do potrzeb SPZOZ w Leżajsku.

Opis zakresu naszych działań.
Istota naszych działań w ramach wskazanego projektu o nazwie „Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku obejmowała pełną realizację przedmiotu inwestycji oraz obsługę serwisową po zakończeniu realizacji zasadniczego celu inwestycji. Oto zakres naszych działań w tym projekcie.

 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń w zakresie objętym realizacją inwestycji
 • Wykonanie dokumentacji projektowej.
 • Inwentaryzacja sieci i instalacji elektrycznych
 • Analiza istniejącej sieci
 • Budowa 2 linii kablowych średniego napięcia zasilających proj. rozdzielnicę SN 15kV
 • Budowa 5 linii kablowych niskiego napięcia stanowiących zasilania podstawowe do modernizowanych rozdzielnic nN 0,4kV zlokalizowanych w:
  • budynku głównym
  • przychodni specjalistycznej
  • budynku psychiatrii
  • kotłowni
  • hydroforni
 • Budowa 5 linii kablowych niskiego napięcia stanowiących zasilania rezerwowe do modernizowanych rozdzielnic nN 0,4kV zlokalizowanych w:
  • budynku głównym
  • przychodni specjalistycznej
  • budynku psychiatrii
  • kotłowni
  • hydroforni
 • Prefabrykacja i montaż nowej rozdzielnicy głównej nN 0,4kV wraz z układem SZR zasilanym z sieci i agregatu prądotwórczego;
 • Prefabrykacja i montaż 5 nowych rozdzielnic niskiego napięcia, z układami SZR zasilanymi z rozdzielnicy głównej nN 0,4kV;
 • Prefabrykacja i montaż baterii kondensatorów o mocy 37kVar/1,25 – 12st. oraz 50kVar/2,5 – 8 st.;
 • Budowa systemu zarządzania energią;
 • Przełączenie wszystkich obwodów niskiego napięcia do nowych rozdzielnic
 • Demontaż i utylizacja istniejących rozdzielnic niskiego napięcia
 • Budowa linii kablowych nN 0,4kV w celu przygotowania infrastruktury technicznej OZE
 • Prefabrykacja złączy kablowych ZK-OZE-1, ZK-OZE-2
 • Instalacja jednostki kogeneratora w postaci G-BOX 50.
Czas realizacji projektu: maj – listopad 2013 roku.
Uzyskana skuteczność w wyniku realizacji tego projektu – wskaźniki rezultatu:

 • zmniejszenie kosztu zużycia energii cieplnej i elektrycznej o co najmniej 30 – 40 %,
 • podniesienie bezpieczeństwa energetycznego Szpitala,
 • ograniczenie zależności Placówki od publicznej sieci energetycznej i cieplnej,
 • możliwość zasilania strategicznych obwodów Placówki w przypadku awarii sieci energetycznej.