Pożyczka na fotowoltaikę z WFOŚ-u dla podmiotów gospodarczych z województwa mazowieckiego

PROGRAM

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na oferowane przez nas instalacje fotowoltaiczne (panele fotowoltaiczne)

podmiotom gospodarczym z województwa mazowieckiego przysługuje

pożyczka z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska  (punkt Regulaminu 5.5.11)

Pożyczka obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych do 10 lat. Na wniosek wnioskodawcy można ją wydłużyć do 15 lat (należy to uzasadnić na etapie składania wniosku o pożyczkę)

Oprocentowanie pożyczki wynosi  3 % w skali roku.

Umorzenie wynosi 15 % kosztu całkowitego instalacji i można się o nie ubiegać po spłacie 50% wartości całkowitej inwestycji.

Fragmenty z Regulaminu  Programu OA-1

CEL POŻYCZKI

5.5. Rodzaje przedsięwzięć
Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na:
5.5.1 termomodernizacji budynku (np. ocieplenie);
5.5.2 zastosowaniu wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji);

5.5.3 modernizacji źródła ciepła tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek);
5.5.4 likwidacji istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej;
5.5.5 budowie lub rozbudowie sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci;
5.5.6 modernizacji sieci ciepłowniczej, modernizacji węzłów cieplnych
5.5.7 budowie lub rozbudowie sieci gazowej połączonej z likwidacją lokalnych kotłowni;

5.5.8 modernizacji systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, budowie układów wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzaniu nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń;
5.5.9 wymianie starego taboru na tabor zeroemisyjny lub niskoemisyjny w transporcie publicznym;
5.5.10 zakupie i montażu punktów ładowania (w szczególności pojazdów elektrycznych);
5.5.11 zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (w szczególności pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych);
5.5.12 budowie elektrowni wiatrowych;
5.5.13 budowie małych elektrowni wodnych;
5.5.14 budowie biogazowni;
5.5.15 wytwarzaniu energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach oczyszczania ścieków lub składowania odpadów;
5.5.16 inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony powietrza.

NA JAKICH ZASADACH PRZYZNAWANA JEST POŻYCZKA 
DLA KOGO POŻYCZKA

5.1. Beneficjenci (strony umów o dofinansowanie z Funduszem)
1) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki;
2) pozostałe osoby prawne;
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
4) wspólnoty mieszkaniowe.

Zasady przyznawania pożyczek

1) Fundusz uzależnia udzielenie pożyczki od zdolności kredytowej wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub od ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia pożyczki, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego od potwierdzenia zdolności do zaciągania zobowiązań wynikającej z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyrażonej w formie opinii regionalnej izby obrachunkowej.
2) Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie przez wnioskodawcę jej spłaty w formach zaakceptowanych przez Fundusz.
3) Za podstawowe sposoby zabezpieczenia pożyczek Fundusz przyjmuje:
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (jedyna forma zabezpieczenia dla JST);
b) dodatkowe zabezpieczenie pożyczki dla podmiotów innych niż JST zostanie ustalone przez Fundusz w uzgodnieniu z wnioskodawcą spośród poniższego katalogu:
– hipoteka (w przypadku zabudowanej nieruchomości wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej);
– zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
– przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
– gwarancja bankowa;
– lokata kaucyjna na koncie WFOŚiGW w Warszawie;
– blokada środków na rachunku bankowym, przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej;
– poręczenie;
– ewentualnie zabezpieczenie w innej formie zaproponowane przez wnioskodawcę i zaakceptowane przez Fundusz.
4) Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej.
5) Oprocentowanie pożyczek ustala się dla:
a) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków – w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym,
z zastrzeżeniem:
– dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 800 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym;
– dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 115 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym;
b) pozostałych osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólnot mieszkaniowych – w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym.
6) W uzasadnionych przypadkach na wniosek wnioskodawcy lub gdy intensywność udzielonego dofinansowania przekracza dopuszczalne poziomy, Zarząd Funduszu może ustalić inne niż wskazane powyżej oprocentowanie pożyczek, biorąc pod uwagę wielkość efektu ekologicznego przewidzianego do osiągnięcia oraz efektywność ekonomiczną zadania.
7) W celu zapewnienia ciągłości finansowania inwestycji Fundusz może udzielić pożyczki pomostowej przeznaczonej na okresowe sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, przeznaczonych do refundacji ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych, które podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od daty uzyskania refundacji przez beneficjenta.
8) Pożyczka może być udzielona na okres spłaty do 10 lat, liczonych od planowanej daty spłaty pierwszej raty pożyczki do dnia planowanej spłaty ostatniej raty pożyczki, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy, Fundusz może okres ten wydłużyć do 15 lat.

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM SPŁATY POŻYCZKI Z UMORZENIEM NA 10 LAT

(120 RAT) dla woj. mazowieckiego*

Wnioskodawca : Moc=50kWp
Kredyt płatny : jednorazowo
Wnioskowana kwota kredytu (w PLN) : 200 000
Częstotliwość spłat rat kredytu (miesięczna / kwartalna) : miesięczna
Częstotliwość spłat odsetek (miesięczna / kwartalna) : miesięczna
Okres spłaty (ilość miesięcy) : 120
Długość karencji (ilość miesięcy) : 6
Ilość rat (okres-karencja) : 114
Oprocentowanie roczne w kolejnych latach : 3,00%
Lp. Miesiąc Kapitał Rata Rata Kwota spłaty
do zapłaty pożyczki odsetek razem
1 maj/2019 200000 1754 500 2254
2 czerwiec/2019 198246 1754 496 2250
3 lipiec/2019 196492 1754 491 2245

*- oprocentowanie pożyczki może być różne dla każdego województwa.

Pełen regulamin programu OA 1 na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/PW/OA_1
Pomagamy w załatwieniu formalności – zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:  +48(22) 720 22 09