Dofinansowanie dla farm fotowoltaicznych, klastrów i spółdzielni energetycznych

Od 3 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o unijne dofinansowanie przedsięwzięć związanych z produkcją energii elektrycznej w programie:
1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych


1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej KONKURS IV, Infrastruktura i Środowisko.
Wspieranie dotyczy energii z promieniowania słonecznego o mocy instalacji (powyżej 2 MWe/MWth)/ energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth).
Z programu 50 mln zł dofinansowania mają otrzymać 33 Klastry Energii, czyli te które otrzymały Certyfikaty Pilotażowego Klastra  Energii z Ministerstwa Energii  w maju 2018 r.

Celem klastrów energii jest równoważenie zapotrzebowania na energię, oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie jednego powiatu lub 5 gmin z różnych powiatów.  Działanie dla lokalnego rynku energii, powinno skutkować wytwarzaniu i dostarczaniu zeroemisyjnej i jak najtańszej energii nie tylko do budynków gminnych i użyteczności publicznej, ale i do lokalnych przedsiębiorstw i mieszkańców gmin.

Istnienie klastrów i spółdzielni energetycznych to znak ery transformacji energetycznej  i przechodzenia na energetykę rozproszoną z OZE. Jednak czy taka kwota daje realną szansy na wyjście z ubóstwa energetycznego najbardziej potrzebującym i pozwoli zapobiec przewidywanym przez specjalistów blackoutom (przerwach w dostawach prądu)?

Członkowie klastra mogą być zlokalizowani na terenie jednego powiatu lub 5 gmin.Klaster energii reprezentuje koordynator klastra, który musi posiadać odpowiednią koncesję na sprzedaż i dystrybucję energii.Jest to lokalne partnerstwo publiczno-prywatne, ale regulamin nie wyklucza przyjmowania do porozumienia członków klastra z poza regionu, takich jak firmy zajmujące się projektami, przesyłem energii bądź montażem instalacji fotowoltaicznych.

O Programie

Nabór potrwa do 31 października 2018 r., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na maj 2019 r.
Konkurs odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł
do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna: kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121,
kod 023, kod 124).

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.
Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.
Oprocentowanie pomocy zwrotnej wynosi 0%. Wnioskodawca może liczyć na umorzenie pomocy zwrotnej, które uzależnione jest od produktywności instalacji i może wynosić od 5 do 50% kosztów kwalifikowanych (szczegóły zasad umarzania zawarte są w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu).
Do podziału jest łącznie 200 mln zł, w tym 50 mln zł dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii oraz 150 mln zł dla pozostałych projektów.
Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej skierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth). Do dofinansowania
nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, które wspierane są wyłącznie w ramach unijnego działania 1.6.

Regulamin:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii/

Opracowała: Gabriela Morawska