Pożyczka z WFOŚ dla województwa łódzkiego

Pożyczka na fotowoltaikę z WFOŚ-u dla podmiotów gospodarczych z województwa łódzkiego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 • Pożyczka obejmuje do 95 % kosztów kwalifikowanych i przysługuje na 10 – 15 lat.
 • Do 40 % umorzenie pożyczki.
 • Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w skali roku.

HARMONOGRAM SPŁATY POŻYCZKI  NA 10 LAT (120 RAT) dla woj. łódzkiego* ze stałymi ratami. 

Wnioskodawca : Moc=50kWp
Kredyt płatny : jednorazowo
Wnioskowana kwota kredytu (w PLN) : 150 000
Częstotliwość spłat rat kredytu (miesięczna / kwartalna) : miesięczna
Częstotliwość spłat odsetek (miesięczna / kwartalna) : miesięczna
Okres spłaty (ilość miesięcy) : 120
Długość karencji (ilość miesięcy) : 6
Ilość rat (okres-karencja) : 114
Oprocentowanie roczne w kolejnych latach : 3,00%
Lp. Miesiąc Kapitał całkowity inwestycji Rata Rata Kwota spłaty
do zapłaty pożyczki odsetek razem
1 sierpień/2019 142 500, 00  1187,5 35,6 1223,12
2 wrzesień/2019 141 312, 00 1187,5 35,6 1223,12
3 październik/2019 140 088, 00 1187, 5 35,6 1223,12

*- oprocentowanie pożyczki może być różne dla każdego województwa.

Pełen regulamin http://www.wfosigw.lodz.pl/zasady_udzielania_pomocy_finansowej_ze_srodkow_wfosigw_w_lodzi.php

Pomagamy w napisaniu  wniosku, zaplanowaniu i montażu paneli PV,

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:  (22) 720 22 09

Dofinansowanie dla farm fotowoltaicznych, klastrów i spółdzielni energetycznych

Od 3 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o unijne dofinansowanie przedsięwzięć związanych z produkcją energii elektrycznej w programie: 
1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej KONKURS IV, Infrastruktura i Środowisko.
Wspieranie dotyczy energii z promieniowania słonecznego o mocy instalacji (powyżej 2 MWe/MWth)/ energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth).
Z programu 50 mln zł dofinansowania mają otrzymać 33 Klastry Energii, czyli te które otrzymały Certyfikaty Pilotażowego Klastra  Energii z Ministerstwa Energii  w maju 2018 r.

Celem klastrów energii jest równoważenie zapotrzebowania na energię, oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie jednego powiatu lub 5 gmin z różnych powiatów.  Działanie dla lokalnego rynku energii, powinno skutkować wytwarzaniu i dostarczaniu zeroemisyjnej i jak najtańszej energii nie tylko do budynków gminnych i użyteczności publicznej, ale i do lokalnych przedsiębiorstw i mieszkańców gmin.

Istnienie klastrów i spółdzielni energetycznych to znak ery transformacji energetycznej  i przechodzenia na energetykę rozproszoną z OZE. Jednak czy taka kwota daje realną szansy na wyjście z ubóstwa energetycznego najbardziej potrzebującym i pozwoli zapobiec przewidywanym przez specjalistów blackoutom (przerwach w dostawach prądu)?

Członkowie klastra mogą być zlokalizowani na terenie jednego powiatu lub 5 gmin.Klaster energii reprezentuje koordynator klastra, który musi posiadać odpowiednią koncesję na sprzedaż i dystrybucję energii.Jest to lokalne partnerstwo publiczno-prywatne, ale regulamin nie wyklucza przyjmowania do porozumienia członków klastra z poza regionu, takich jak firmy zajmujące się projektami, przesyłem energii bądź montażem instalacji fotowoltaicznych.

O Programie

Nabór potrwa do 31 października 2018 r., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na maj 2019 r.
Konkurs odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł
do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna: kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121,
kod 023, kod 124).

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.
Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.
Oprocentowanie pomocy zwrotnej wynosi 0%. Wnioskodawca może liczyć na umorzenie pomocy zwrotnej, które uzależnione jest od produktywności instalacji i może wynosić od 5 do 50% kosztów kwalifikowanych (szczegóły zasad umarzania zawarte są w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu).
Do podziału jest łącznie 200 mln zł, w tym 50 mln zł dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii oraz 150 mln zł dla pozostałych projektów.
Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej skierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth). Do dofinansowania
nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, które wspierane są wyłącznie w ramach unijnego działania 1.6.

Regulamin:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii/

Opracowała: Gabriela Morawska

IX Piknik z Klimatem „Kulturalnie o niskiej emisji”

Podczas “Pikniku z Klimatem” w niedzielę o 13:00
będzie można porozmawiać z naszą doradczynią
nt. aktualnie najkorzystniejszych form finansowania instalacji fotowoltaicznych.

Serdecznie zapraszamy

 

Plac Zamkowy  IX edycja Pikniku z Klimatem. Tym razem bawić się będziemy pod hasłem: „Kulturalnie o niskiej emisji!”

 

Piknik z Klimatem organizowany jest w ramach projektu „Partnerstwo dla Klimatu” (został zapoczątkowany w 2008r., jako platforma współpracy i wspierania wydarzeń towarzyszących XIV Konferencji Klimatycznej COP14 w Poznaniu). W imprezie uczestniczą partnerzy, którzy działają w ramach „Partnerstwa dla Klimatu”.
Naczelnym zagadnieniem tegorocznego pikniku będzie przeciwdziałanie skutkom niskiej emisji oraz tematy  zgłoszone na  najbliższą konferencję klimatyczną w Maroko.Oblicza się, że rocznie ok. 45 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie na choroby, których przyczyną jest zanieczyszczenie powietrza. Niska emisja powoduje liczne niedomagania nie tylko układu oddechowego, jak: astma i nowotwór płuc, ale także niesie wiele innych groźnych konsekwencji dla całego organizmu. Choroby, które kiedyś były rzadkie, obecnie stały się powszechne.

Piknik z Klimatem jest największą tego typu plenerową imprezą w Polsce. To cykliczne wydarzenie ekologiczno-kulturalne organizowane w stolicy. W sąsiedztwie Zamku Królewskiego będzie można edukować się wypoczywając i bawiąc się, co gwarantuje bogaty scenariusz. Można będzie m.in.: przeliczyć za pomocą kalkulatora swój ślad węglowy, wejść do Eko Rzeki, zagrać w wielkoformatową grę planszową „Park & Ride” czy dowiedzieć się, co to jest carpooling… Uczestnicy będą mogli stworzyć własne eko-kosmetyki, ogródek w słoiku, maskotki, biżuterię! Impreza adresowana jest zarówno do dużych, jak i małych mieszkańców Warszawy, oraz turystów.

Piknik od wielu lat jest świetną okazją, żeby w ciekawy i przyjemny sposób poszerzyć swoją wiedzę na temat środowiska oraz przyczynić się do ochrony klimatu. Na poprzednich piknikach gościło wiele znakomitości, jak chociażby: Krystyna Janda, Krystyna Czubówna, Artur Barciś, Reni Jusis, Artur Partyka, Sebastian Chmara, Ewelina Flinta, Olga Borys, Wojciech Majchrzak, Edyta Jungowska, Piotr Polk, Łukasz Zagrobelny, Rafał Królikowski, Radosław Majdan, Sidney Polak,  Dominika Ostałowska, Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski, czy Zespół Łzy. Zapewniamy, że i w tym roku nie zabraknie znanych i lubianych twarzy, ale… niech to pozostanie jeszcze tajemnicą! Zdradzimy jedynie, że całość poprowadzi Jarosław Kret.
Nie sposób opisać wszystkich, licznych atrakcji tegorocznego Pikniku z Klimatem. W załączniku znajdą Państwo szczegółowy program wydarzenia. Bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie!

Jednym głosem o niskiej emisji

Blisko jedna piąta mieszkań w Polsce ogrzewana jest piecami indywidualnymi. Co roku spala się w nich około 6 mln ton węgla. Jesienią i zimą oraz wczesną wiosną ekonomia często bierze górę nad bezpieczeństwem – do pieców wrzucane są śmieci – w tym papier, plastik i folie.
Ważnym krokiem do edukacji o tym zjawisku będzie podpisanie przez Miasto Stołeczne Warszawę, Veolię Energię Warszawa oraz PGNiG TERMIKA listu intencyjnego o współpracy przy kampanii edukacyjnej „Niska emisja – wielka sprawa”. Ten szczególny moment oraz działania wspólne, określone w porozumieniu, mają na celu skierowanie uwagi mieszkańców Warszawy na ważny problem niskiej emisji, skutki jej występowania oraz projekty, dzięki którym można z nią walczyć. Zwrócenie uwagi na problem niskiej emisji i wywołanie dyskusji nt. sposobów jej ograniczania jest pierwszym krokiem do obudzenia odpowiedzialności mieszkańców za poprawę warunków życia i jakości powietrza.

Dotacja z WFOŚ w woj. mazowieckim do 5000 zł dla jednego beneficjenta

Województwo mazowieckie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął właśnie nabór wniosków w ramach programu “Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie:

 • dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych – do 50 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł dla jednego beneficjenta (w przypadku instalacji fotowoltaicznej to odpowiednio 40% i maks. 8000 zł), z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki;

 • pożyczki do 100% kosztu kwalifikowanego.

Szczegółowy regulamin programu jest dostępny na stronie: www.wfosigw.pl.

Dotacja z UM st. WARSZAWA

Dotacja 40% na fotowoltaikę dla osób fizycznych a także firm z Warszawy

Dotacja obejmuje do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym dla inwestycji polegających na:

zakupie i montażu kolektorów słonecznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej
w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla osób fizycznych oraz osób
niefizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie może przekroczyć
15 000 zł;

Więcej na:

http://zielona.um.warszawa.pl/dotacje

Pożyczka na fotowoltaikę z WFOŚ-u dla podmiotów gospodarczych z województwa mazowieckiego

PROGRAM

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na oferowane przez nas instalacje fotowoltaiczne (panele fotowoltaiczne)

podmiotom gospodarczym z województwa mazowieckiego przysługuje

pożyczka z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska  (punkt Regulaminu 5.5.11)

Pożyczka obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych do 10 lat. Na wniosek wnioskodawcy można ją wydłużyć do 15 lat (należy to uzasadnić na etapie składania wniosku o pożyczkę)

Oprocentowanie pożyczki wynosi  3 % w skali roku.

Umorzenie wynosi 15 % kosztu całkowitego instalacji i można się o nie ubiegać po spłacie 50% wartości całkowitej inwestycji.

Fragmenty z Regulaminu  Programu OA-1

CEL POŻYCZKI

5.5. Rodzaje przedsięwzięć
Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na:
5.5.1 termomodernizacji budynku (np. ocieplenie);
5.5.2 zastosowaniu wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji);

5.5.3 modernizacji źródła ciepła tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek);
5.5.4 likwidacji istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej;
5.5.5 budowie lub rozbudowie sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci;
5.5.6 modernizacji sieci ciepłowniczej, modernizacji węzłów cieplnych
5.5.7 budowie lub rozbudowie sieci gazowej połączonej z likwidacją lokalnych kotłowni;

5.5.8 modernizacji systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, budowie układów wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzaniu nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń;
5.5.9 wymianie starego taboru na tabor zeroemisyjny lub niskoemisyjny w transporcie publicznym;
5.5.10 zakupie i montażu punktów ładowania (w szczególności pojazdów elektrycznych);
5.5.11 zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (w szczególności pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych);
5.5.12 budowie elektrowni wiatrowych;
5.5.13 budowie małych elektrowni wodnych;
5.5.14 budowie biogazowni;
5.5.15 wytwarzaniu energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach oczyszczania ścieków lub składowania odpadów;
5.5.16 inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony powietrza.

NA JAKICH ZASADACH PRZYZNAWANA JEST POŻYCZKA 
DLA KOGO POŻYCZKA

5.1. Beneficjenci (strony umów o dofinansowanie z Funduszem)
1) jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki;
2) pozostałe osoby prawne;
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
4) wspólnoty mieszkaniowe.

Zasady przyznawania pożyczek

1) Fundusz uzależnia udzielenie pożyczki od zdolności kredytowej wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub od ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia pożyczki, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego od potwierdzenia zdolności do zaciągania zobowiązań wynikającej z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyrażonej w formie opinii regionalnej izby obrachunkowej.
2) Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie przez wnioskodawcę jej spłaty w formach zaakceptowanych przez Fundusz.
3) Za podstawowe sposoby zabezpieczenia pożyczek Fundusz przyjmuje:
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową (jedyna forma zabezpieczenia dla JST);
b) dodatkowe zabezpieczenie pożyczki dla podmiotów innych niż JST zostanie ustalone przez Fundusz w uzgodnieniu z wnioskodawcą spośród poniższego katalogu:
– hipoteka (w przypadku zabudowanej nieruchomości wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej);
– zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
– przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
– gwarancja bankowa;
– lokata kaucyjna na koncie WFOŚiGW w Warszawie;
– blokada środków na rachunku bankowym, przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej;
– poręczenie;
– ewentualnie zabezpieczenie w innej formie zaproponowane przez wnioskodawcę i zaakceptowane przez Fundusz.
4) Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej.
5) Oprocentowanie pożyczek ustala się dla:
a) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków – w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym,
z zastrzeżeniem:
– dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 800 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym;
– dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy pożyczki – nie większej niż 115 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym;
b) pozostałych osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólnot mieszkaniowych – w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,0% w stosunku rocznym.
6) W uzasadnionych przypadkach na wniosek wnioskodawcy lub gdy intensywność udzielonego dofinansowania przekracza dopuszczalne poziomy, Zarząd Funduszu może ustalić inne niż wskazane powyżej oprocentowanie pożyczek, biorąc pod uwagę wielkość efektu ekologicznego przewidzianego do osiągnięcia oraz efektywność ekonomiczną zadania.
7) W celu zapewnienia ciągłości finansowania inwestycji Fundusz może udzielić pożyczki pomostowej przeznaczonej na okresowe sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, przeznaczonych do refundacji ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych, które podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od daty uzyskania refundacji przez beneficjenta.
8) Pożyczka może być udzielona na okres spłaty do 10 lat, liczonych od planowanej daty spłaty pierwszej raty pożyczki do dnia planowanej spłaty ostatniej raty pożyczki, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy, Fundusz może okres ten wydłużyć do 15 lat.

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM SPŁATY POŻYCZKI Z UMORZENIEM NA 10 LAT

(120 RAT) dla woj. mazowieckiego*

Wnioskodawca : Moc=50kWp
Kredyt płatny : jednorazowo
Wnioskowana kwota kredytu (w PLN) : 200 000
Częstotliwość spłat rat kredytu (miesięczna / kwartalna) : miesięczna
Częstotliwość spłat odsetek (miesięczna / kwartalna) : miesięczna
Okres spłaty (ilość miesięcy) : 120
Długość karencji (ilość miesięcy) : 6
Ilość rat (okres-karencja) : 114
Oprocentowanie roczne w kolejnych latach : 3,00%
Lp. Miesiąc Kapitał Rata Rata Kwota spłaty
do zapłaty pożyczki odsetek razem
1 maj/2019 200000 1754 500 2254
2 czerwiec/2019 198246 1754 496 2250
3 lipiec/2019 196492 1754 491 2245

*- oprocentowanie pożyczki może być różne dla każdego województwa.

Pełen regulamin programu OA 1 na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/PW/OA_1
Pomagamy w załatwieniu formalności – zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:  +48(22) 720 22 09

Ulga dla rolników i hodowców na fotowoltaikę

Rolniku zapewnij sobie bezpieczeństwo energetyczne inwestując w niezależne źródło prądu. Uniezależnij się od podwyżek prądu!

Skorzystaj z pożyczki WFOŚ na instalację fotowoltaiczną i pobieraj darmową energię ze słońca. Fotowoltaika (PV) to niezależność od podwyżek cen prądu i większa konkurencyjność.

CZYM JEST FOTOWOLTAIKA?

Fotowoltaika to prąd ze słońca, uzyskiwany za pomocą paneli PV, które można zainstalować na dachu, lub na gruncie.

KOMU PRZYSŁUGUJE ULGA?

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego. Może nim być osoba fizimgyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej, która jest:

 • właścicielem gruntów lub
 • posiadaczem samoistnymi gruntów lub
 • użytkownikiem wieczystymi gruntów lub
 • posiadaczem gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

NA JAKI CEL JEST TA ULGA INWESTYCYJNA?

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

zakup i zainstalowanie: urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii w tym budowę instalacji fotowoltaicznych

W CZYM MY MOŻEMY POMÓC

Realizujemy oszacowanie mocy potrzebnej dla obiektu, wycenę i dobór instalacji, poprzez projekt, załatwienie formalności w tym również z Zakładem Energetycznym, oraz montaż i serwis.

Zrealizowaliśmy już kilkaset instalacji PV dla gmin i innych podmiotów publicznych m.in.

dla gminy Mińsk Mazowiecki w ramach programu RPOWM 2014-2020 na 521 kWp.

Oferujemy urządzenia sprawdzonych producentów z rynku światowego.

PRZYKŁAD KOSZTU INSTALACJI I JEJ ROZLICZENIA

Inwestor prowadzący gospodarstwo rolne w 2017 roku poniósł wydatki na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9 kW. Jej koszt to 53 000 zł (udokumentowany rachunkami i fakturami). Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków własnych.

Z powyższego wynika, że koszt inwestycji zrealizowanej przez rolnikawyniósł 53 000,00 zł

 • Kwota ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym przysługującej rolnikowi to 13 250 zł (53 000 zł x 25 proc.).

Załóżmy, że podatek rolny płaconyprzez inwestora na terenie gminy, w której została zrealizowana inwestycja, wynosi:

 • OPCJA 1 – 1500 zł rocznie – inwestor będzie rozliczał ulgę przez 15 lat. Przez 15 lat nie będzie płacił należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja.
 • OPCJA 2 – 1000 zł rocznie – inwestor będzie rozliczał ulgę max. przez 15 lat; odliczy zatem jedynie 12 000 zł (800 zł x 15 = 15000 zł). Przez 15 lat nie będzie płacił należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja